میکروب شناسی

دستگاه VITEK برای تشخیص پاتوژن و انجام آنتی بیوگرام