بررسی واژن پس از مقاربت (PCT)

بررسی واژن پس از مقاربت (PCT)
1- لازم است 12 تا 14 روز بعد از آغاز قاعدگی به آزمایشگاه مراجعه کنید (یا طبق دستورعمل پزشک).
2- 3 تا 5 روز پیش از آزمایش از تماس جنسی پرهیز کنید.
3- زمان نمونه‌برداری مناسب 3 تا 6 ساعت بعد از نزدیکی است، بنابراین بعد از مقاربت طبیعی در منزل، در زمان مناسب در آزمایشگاه حضور یابید.
4- بعد از نزدیکی ادرار نکنید و کاملاً در حالت استراحت قرار داشته باشید.