حصبه و تب مالت (TYPHOID FEVER & BRUCELLOSIS)

 بررسی حصبه و تب مالت (Typhoid Fever & Brucellosis)
• با بررسی از طریق تستهایی همچون ویدال و رایت صورت میگیرد.
• افراديكه واكسن وبا زده اند ،در سرم آنها به علت وجود آنتي ژنهاي اشتراكي بين ميكرب وبا و بروسلا آزمايش رايت (تب مالت) آنها نيز مثبت مي شود .
• این تستها نیاز به ناشتایی ندارد.
• عدم مصرف آنتی بیوتیک پیش از زمان آزمایش