بدخیمی ها و مارکرهای توموری

 بررسی بدخیمی ها و مارکرهای توموری
این تستها شامل:


CA15-3
آنتی ژن CA 15-3 در سلول‌های اپیتلیال نرمال پستان وجود دارد و در صورت بدخیم شدن این سلول‌ها ترشح آن افزایش می‌یابد ولی این تست به تنهایی شاخص وجود بدخیمی و یا عدم بدخیمی نمی‌باشد و باید همراه با تست های تکمیلی دیگر مورد بررسی قرار گیرد و همچنین برای مانیتورینگ بیماران تحت درمان هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- این آزمایش نیاز به ناشتایی ندارد اما بهتر است برای حذف کدورت خون و عدم دریافت نتیجه کاذب به مدت 4-3 ساعت وعده غذایی نداشته باشید.

CA19-9
آنتی ژن اندازه گیری شده در تست CA 19-9 به میزان بسیار کم و به طور طبیعی در سلولهای اپیتلیالی مخاطی دستگاه گوارش یافت می‌شود ولی افزایش آن برای مانیتورینگ بدخیمی‌های دستگاه گوارش، پانکراس، کیسه صفرا، معده و کلورکتال استفاده می‌شود. افزایش CA 19-9 به تنهایی ارزش بالینی نداشته و باید همراه با تست های تکمیلی دیگر بررسی شود. این تست در دارو درمانی هم مورد استفاده است.
بر اساس تداخلات با مواد و عوامل و شرایط بیمار و هماهنگی با سایر تست ها و نتایج کنترل کیفی در هر مرحله از آزمایش مربوطه ، نتایج بیماران مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم گیری می‌شود . گاهی سطوح پایین CA 19-9 در بیماران با تومور دستگاه گوارش مشاهده می شود . همچنین میزان بالای این مارکر در فیبروز کیستیک و بیماری خوش خیم کبدی شدید مشاهده شده است .
این آزمایش نیاز به ناشتایی ندارد اما بهتر است برای حذف کدورت خون و عدم دریافت نتیجه کاذب به مدت 4-3 ساعت وعده غذایی نداشته باشید.

CA125
اين تست براي مانيتوورينگ بيماراني با بدخيمي ژينكولوژيكال، نظير كانسرهاي سلول‌هاي اپي تليال غیر موسینی تخمدان بكار مي‌رود و به صورت طبيعي هم در سرم افراد يافت مي شود ولي افزايش آن بايد به همراه آزمايشات تكميلي ديگر براي بيمار بكار رود چون به تنهائي نشانه بدخيمي يا عدم بدخيمي نمي تواند باشد . ضمنا ً این تست برای مانيتورينگ دارو درماني هم بكار مي‌رود .
مقادیر بالای CA125 در افرادی با بیماری های خوش خیم مثل پانکراتیت ،آسیب شدید کبدی، آندومتریوزشدید ،کیست تخمدان ودرکارسینومای پانکراس ،کبد، لنفوم و ریه ها دیده می‌شود .
- این آزمایش نیاز به ناشتایی ندارد اما بهتر است برای حذف کدورت خون و عدم دریافت نتیجه کاذب به مدت 4-3 ساعت وعده غذایی نداشته باشید.

CEA
CEA به عنوان یک تومور مارکر برای سرطان کلورکتال به خوبی به اثبات رسیده است. افزایش غلظت CEA در بیماران مبتلا به سایر انواع سرطان نظیر کارسینومهای ریه و پستان ، بیماران مبتلا به بیماریهای خوش خیم کبدی – صفرایی ، التهاب دستگاه گوارش و سیگاری های قهار دیده می شود . ارزش آن در تشخیص زودرس عود تومور و ارزیابی پاسخ به درمان حائز اهمیت است . البته طبیعی بودن CEA وجود بیماری بدخیم را رد نمی کند.
- این آزمایش نیاز به ناشتایی ندارد اما بهتر است برای حذف کدورت خون و عدم دریافت نتیجه کاذب به مدت 4-3 ساعت وعده غذایی نداشته باشید.