آهن و TIBC

 آهن و TIBC
- شب پيش از آزمایش، غذای غنی از آهن مثل گوشت قرمز مصرف نكنید.
- به علت تغییرات شبانه‌روزی در سطح آهن (سطح آهن عصرها پایین‌تر است)، بهتر است در حالت ناشتا و هنگام صبح به آزمایشگاه مراجعه کنید.