اورة تنفسی (UBT)

برای بررسی عفونت فعال هلیکوباکتر پیلوری در معده به کار می‌رود. برای انجام آن شرایط زیر باید رعایت شود:
1- حالت ناشتایی را به مدت 6 ساعت رعایت کنید.
2- از مصرف آنتی‌بیوتیک و بیسموت، طی 4 هفتة پیش از انجام آزمایش خودداری کنید.
3- ازمصرف انواع آنتی‌اسید، سایمتيدین ورانیتیدین، امپرازول، سایمیتیدین، فاموتیدین، رانیتیدین 7 روز پیش از انجام آزمایش خودداری کنید.