اوره (UREA)

حداقل 2 تا 3 روز پیش از انجام آزمایش از مصرف غذاهای پُرگوشت خودداری کنید.
داروهایی که بر میزان تست اوره تاثیر دارد و به دستور پزشک میتوان آنها را قطع نمود عبارتند از:
• آلوپورینول،آمینوگلیکوزیدها،سفالوسپورینها،فوروسماید،کلرامفنیکل،استرپتومایسین
• گرسنگی طولانی مدت باعث افزایش اوره میگردد.
• خانم های باردار دارای اوره کمتر نسبت به سایر زنان می باشند.