انسولین (INSULIN)

 انسولین (Insulin)
• عدم مصرف داروهایی همچون سایمتیدین – اتانول –کلروپروپرامید و .... چند روز قبل از انجام آزمایش.
انسولین هورمونی است که توسط سلولهای بتا پانکراس تولید میگردد.انسولین موجب تسهیل ورود گلوکز به سلولهای کبدی ، بافت چربی، عضلات شده و از این طریق موجب کاهش قند خون میگردد.
- این تست نیاز به ناشتایی دارد.