آنتی مولرین هورمون(AMH)

آنتی مولرین هورمون(AMH)
اندازه گیری AMH سرم برای تخمین ذخایر تخمدانی به کارمی‌رود.
این هورمون از سلولهای گرانولوزدی فولیکولهای کوچک با اندازه 6-4 mm  ترشح میگردد ومقادیر آن در طول ماه نیز ثابت می باشد.
لذا به میزان دوره پریود خانمها ارتباطی ندارد و آن را میتوان در هر روز از ماه اندازه گیری کرد.برخلاف هورمونFSH  که حتماً باید در روز دوم یا سوم دوره پریودی اندازه‌گیری کرد.
اندازه گیری AMH با میزان هورمونهای استروژن و قرص های ضد بارداری خانمها ارتباطی ندارد.
میزان AMH با افزایش سن کاهش می یابد و کاهش آن میتوان پیش بینی کرد که قدرت تخمدان ها کاهش یافته است ولی میزان AMH در آقایان در هر سنی از خانمها بیشتر می باشد.
مقادیر بالایAMH  در افراد مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک دیده میشود و براساس آن میتوان احتمال خطر سندرم تحریک بیش از حد تخمدان را پیشگویی کرد.

 این تست نیاز به ناشتایی ندارد