آنتی فسفولیپید

 آزمایش آنتی فسفولیپید :
بررسی وجود سندرم آنتی فسفولیپید در خانم‌های باردار دارای سقط یا بررسی احتمال سقط جنین
عدم نیاز به ناشتایی