آنتی‌ژن لنفوسیت انسانی (HLA B27)

آنتی‌ژن لنفوسیت انسانی (HLA B27)

برای ارزیابی استعداد ژنتیکی افراد برای ابتلاء به برخی از بیماری‌ها استفاده می‌شود.

پیش از ساعت 11 صبح به آزمایشگاه مراجعه كنید و نیازی به ناشتا بودن ندارید.