آنتی استرپتولیزین (O (ASO

 آنتی استرپتولیزین (O (aso

بررسی التهاب و روماتیسم از طریق خون

 این آزمایش نیاز به ناشتائی ندارد