آنزیم تبدیل کنندة آنژیوتانسین (ACE)

آنزیم تبدیل کنندة آنژیوتانسین (ACE)

این تست برای پی بردن به علت افزایش فشار خون استفاده می‌شود.

داروهای کاهش‌دهندة فشار خون مثل کاپتوپریل و آنالاپریل باعث کاهش مقادیر سرمی ACE می‌شوند.