آندروستندیون (ANDEROSTENEDION)

آندروستندیون (Androstenedion)

برای تشخیص سندرم‌های ایجاد‌كنندة صفات مردانه در زنان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آزمایش بايد 1 ‌هفته قبل یا بعد از آغاز عادت ماهانه انجام شود.

از آنجا که بالاترین زمان تولید این هورمون در ساعت 7 صبح است، بنابراین پیش از ساعت 8 صبح به آزمایشگاه مراجعه کنید.