آنتی‌بادی ضد کبد و کلیه (ANTI-LKM AB)

 برای تشخیص التهاب کبد (هپاتیت) ناشی از بیماری‌های خودایمنی استفاده می‌شود.

 پیش از ساعت 11 صبح به آزمایشگاه مراجعه کنید