آلومینیوم (ALUMINIUM)

24 ساعت پیش از آزمایش، از مصرف آنتی‌اسیدهای حاوی آلومینیوم مثل آلومینیوم Mgs یا سوکرالفیت خودداری کنید.