آلدوسترون (ALDOSTERONE)

  • تست آلدوسترون به ‌عنوان یکی از تست‌های شناسایی علت افزايش فشار خون و یا کاهش پتاسیم خون استفاده می‌شود‌. 
  • نيــازی بــه ناشتا بودن ندارید. 
  • آزمایش در شرايطي صورت مي‌گيرد كه از دو هفته پیش از آن هیچ‌گونه محدودیتي در رژیم غذایی (به استثناء محدودیت در مصرف نمک، معادل 3 گرم نمک روزانه) وجود ندارد.
  • حداقل 2 ساعت پیش از انجام آزمایش در وضعیت نشسته قرار گيرید.
  •    آزمایش باید 2 هفته پس از قطع مصرف داروهای ضد فشار خون و مُدر، قرص‌های ضد بارداری و کورتُن‌ها انجام شود.