اعتیاد و مواد مخدر (DRUG ABUSE)

نمونۀ مورد نیاز:برای این تست نیاز به جمع آوری ادرار می‌باشد.
در ظرفی که به شما ارائه می‌شود مقداری از ادرار خود را جمع نمایید.
این تست نیاز به ناشتایی ندارد.
عدم مصرف داروهایکدئین دار،ایپو پروفن ,....