آپولیپوپروتئین‌ها (APOLIPOPROTEINES)

  •  ايـن تـست‌ها بـرای ارزیابی ریسک بیماری‌های قلبی - عروقی استفاده می‌شوند.
  • 24-12 ساعت پیش از انجام آزمایش از کشیدن سیگار خودداری کنید.