جمع‌آوری نمونة ادرار براي کشت

 جمع‌آوری نمونة ادرار براي کشت
آزمایش را باید پیش از آغاز مصرف آنتی‌بیوتیک انجام دهید. حداقل بايد 7 روز از آخرین مصرف آنتی‌بیوتیک گذشته باشد. ادرار اول صبح برای انجام آزمایش بهتر است.
الف) مردان:
1- ابتدا دست‌هایتان را با آب و صابون خوب بشویید، سپس آلت تناسلی خود را با آب ولرم شستشو دهید.
2- در صورت ختنه نبودن، پوست روی آلت تناسلی خود را به طرف عقب بکشید.
ب) زنان:
1- ابتدا دست‌هایتان را با آب و صابون خوب بشویید، سپس ناحیة تناسلی خود را با آب ولرم شستشو دهید.
2- طوری در توالت بنشینید که بتوانید با یک دست لب‌های کوچک آلت تناسلی را از یکدیگر جدا نگه دارید.
ادامة مراحل در مردان و زنان:
3- بخش اول ادرار خود را دور بریزید و بخش میانی آن را بدون آنکه دهانه یا درون ظرف استریل توسط دست‌ها یا نواحی تناسلی آلوده گردد، در ظرف ريخته و بقیة ادرار را دور بریزید.
4- درِ ظرف را بدون آنکه دست با لبة آن تماس یابد، ببندید.
4- در صورتی که نمونه در خارج از آزمایشگاه تهیه شده است سریعاً آن را (حداکثر تا 1 ساعت) به آزمایشگاه منتقل کنید. در غیر این‌صورت آن را در یخچال نگهداری کنید (حداکثر تا 1 ساعت).

ج) اطفال شیرخوار:
آزمایش باید پیش از آغاز مصرف آنتی‌بیوتیک انجام شود. حداقل 7 روز از آخرین مصرف آنتی‌بیوتیک گذشته باشد.
1- یک کیسة تــمیز و استریل پلاستیکی با اندازة مناسب (Urine bag) بسته به جنسیت طفل (حاوی برچسب نام، مشخصات و شمارة قبض بیمار)، پنبه، گاز، آب و صابون آماده کنید.
2- 1 ساعت پیش از نمونه‌گیری، به کودک خود تا حد امکان آب بنوشانید.
3- کودک را اگر شیرخواره است به پشت بخوابانید، به شکلي که پاهایش از هم دور و زانوانش خم شوند.
4- ناحیة تناسلی خارجی، را همانند آنچه در مورد بالغین شرح داده شد، تمیز و خشک کنید.
5- کیسه را، ‌طوری که داخل آن با دست‌های گيرندة نمونه تماس حاصل نکند، به محل مورد نظر برسانید.
6- اطفال بزرگ‌تر را روی زانو بنشانید تا درون کیسه ادرار کنند یا پوشکی را روی کیسه قرار داده و كودك را بر تختی که کمی بستر آن بالا برده شده قرار دهید تا تخلیة ادرار آسان‌تر انجام گردد.
7- کیسه را بعد از جمع‌آوری ادرار سریعاً جدا کنید.
8- درِ کیسة حاوی ادرار را تا کنيد و با چسب مخصوص خودش بچسبانید و درون لیوان قرار دهید.
9- در صورتی که نمونه در خارج از آزمایشگاه تهیه شده است آن را سریعاً (حداکثر تا 1 ساعت) به آزمایشگاه منتقل کنید. در غیر این ‌صورت آن را در یخچال نگهداری کنید (حداکثر تا 1 ساعت).