تجمع پلاکتی (PLATELET AGGREGATION)

تجمع پلاکتی (Platelet Aggregation)
- از یک هفته پیش از انجام تست از مصرف داروهایی مثل آسپیرین و سایر داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی خودداری کنید.