تری‌گلیسیرید (TRIGLYCERIDE)

تری‌گلیسیرید (Triglyceride)
- از سه هفته پیش از انجام تست، رژیم غذایی ثابتی را رعایت کنید.
- سه روز پیش از انجام نمونه‌گیری از مصرف الکل خودداری کنید.
- حداقل 24 ساعت پیش از تست از انجام ورزش‌های سنگین خودداری کنید.

• داروهایی که هنگام انجام آزمایش‌های چربی می‌تواند بر تست مورد نظر تأثیر بگذارند شامل: کلسیترامین، استروژن‌ها،OCPs ، آسپارژیناز، کلوفیبرات، کلستیپل