تعین گروه خونی و RH (ABO GROUPING AND RH TYPING)

 تعیین گروه خونی و Rh (ABO Grouping and Rh Typing)
جهت تعیین گروه خونی و نوع Rh انجام می‌شود. زمانی که فرد می‌خواهد خون یا فرآورده‌های خونی دریافت کند، تصمیم به اهدای خون دارد و یا در خانم‌های باردار که تناسب Rh آنها با Rh جنین مهم می‌باشد درخواست می‌گردد.
-آزمایش از طریق نمونة خون وریدی یا نمونه پاشنه‌ی پای نوزاد انجام می‌شود.
-آمادگی خاصی نیاز ندارد.