تعیین سطح داروها مانند لیتیوم ، فنوباربیتال، فنتو ئین ، کاربازاماپین و ....)

 تعیین سطح داروها مانند لیتیوم ، فنوباربیتال، فنتو ئین ، کاربازاماپین و ....)
نمونه‌گیری باید 12 ساعت پس از آخرین دوز دریافتی انجام شود.