تشخیص بارداری (HCG)

تشخیص بارداری (hCG)
- این تست نیاز به ناشتایی ندارد .
- عدم مصرف داروی کلرپرومازین چند روز قبل از انجام آزمایش آزمایش جهت جلوگیری از جواب مثبت کاذب.