تستوسترون (TESTOSTERONE)

تستوسترون (Testosterone)
بهتر است نمونه‌گيري صبح‌ها انجام شود، به‌ دلیل آنکه سطح اين هورمون صبح‌ها بالاتر است.
عدم مصرف الکل، داروهای ضد تشنج، باربتورات‌ها، استروژن‌ها، کتوکونازول، دیگوکسین، فنوتیازین، دگزامتازون، آندروژن‌ها پیش از انجام آزمایش.