پرولاکتین (هورمون مولد شیر) (PROLACTIN)

پرولاکتین (هورمون مولد شیر) (Prolactin)

 - مصرف دارو را با اطلاع پزشک معالج، از دو هفته قبل از انجام تست قطع کنید.
- ضروری است که از معاینة سینه یا شیر دادن در شب قبل از آزمایش بپرهیزید.
- از نیم ساعت پیش از انجام نمونه‌گیری در محل آزمایشگاه به استراحت بپردازید.
- ترس و استرس محرک‌هایی برای ترشح پرولاکتین هستند، بنابراین در هنگام خونگیری باید کاملاً آسوده خاطر و در حال آرامش باشید.
- ورزش نیز مانند استرس باعث افزایش این هورمون می‌شود، بنابراین پیش از انجام این تست از فعالیت شدید بدني پرهیز کنید.
- بر طبق استاندارد نمونه گیری باید 2 ساعت پس از بیداری انجام شود.
- به هنگام آزمایش و از شب قبل از آزمایش از پوشیدن لباس زیر تنگ خودداری گردد.
- پرهیز از فعالیت جنسی
- پرهیز از مصرف داروهایی مثل استروژن ، انسولین چند روز پیش از انجام آزمایش