پروتئین واکنشی سی (CRP)

 پروتئین واکنشی سی (CRP)
- بررسی التهاب و روماتیسم از طریق خون
- این آزمایش نیاز به ناشتائی ندارد