پروتئین S و C (PROTEIN S & C)

پروتئین S و C (Protein S & C)
- برای تشخیص علت سقط استفاده می‌شوند.
- داروهای ضد انعقادی خوراکی مثل وارفارین باعث کاهش این پروتئین‌ها می‌شوند، بنابراین از 10 روز پیش از انجام آزمایش، از مصرف این نوع داروها خودداری کنید.
- به دنبال مصرف استروژن و یا طی بارداری، سطح پروتئین S کاهش می‌یابد.