پک صبحانه رایگان

در اين ازمايشگاه براي بيماراني كه دوبار نمونه گيري دارند از قبيل ( بيماران ديابتي وخانمها ي باردار ) پك صبحانه رايگان داده ميشود.