🔴🔴فيبروئيدهاي رحم

🔺🔻فيبروئيدها ،تومورهاي منوكلونال و خوش خيم سلولهاي عضله صاف ميومتر هستند و در آنها تجمعات بزرگي از ماتريكس خارج سلولي وجود دارند كه از كلاژن،الاستين ،فيبرونكتين و پروتئوگليكان تشكيل مي شوند.


🔺🔻ميزان بروز⬅️فيبروئيدها بسيار شايع هستند و شايعترين انديكاسيون براي هيستركتومي محسوب مي شوند.


💢💢نكته⬅️⬅️هم استروژنها و هم پروژسترونها ،رشد فيبروئيدها را افزايش مي دهند.فيبروئيدها به ندرت قبل از بلوغ ديده مي شوند ،در سالهاي توليدمثل بيشترين شيوع را دارند و بعد از يائسگي پسرفت مي كنند.


💢💢نكته⬅️عواملي كه تماس كلي مادام العمر با استروژن را افزايش مي دهند مانند چاقي و منارك زودهنگام سبب افزايش ميزان بروز فيبروئيدها مي شوند.مشخص شده است كه كاهش تماس با استروژن و ورزش و افزايش تعداد زايمانها اثر محافظت كننده دارند.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی دکتر قلی زاده-دکتر اسفندی

شماره تماس:

۰۲۱-۳۶۲۵۳۶۹۸

۰۲۱-۳۶۲۵۰۴۶۳