1⃣آسپیرین، گلوپیدوگرل و تیکلوپیدین
👇👇👇👇👇👇
از ۷ روز قبل از جراحی باید قطع شود.
شروع مجدد بعد از عمل جراحی با شروع تغذیه.


2⃣ وارفارین
👇👇👇👇👇👇👇👇
تا زمانی که INR طبیعی است می توان آن را مصرف نمود، معمولا ۳ تا ۵ روز قبل از عمل قطع می شود
اگر بیمار به داروهای ضد انعقاد نیاز دارد، باید پس از قطع وارفارین از هپارین استفاده نمود.

شروع مجدد بعد از عمل جراحی با شروع تغذیه


3⃣هپارین؛ ۴ - ۱ ساعت قبل از عمل باید قطع شود.
۶ تا ۱۲ ساعت پس از عمل مجددا آغاز می گردد.


آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی دکتر قلی زاده-دکتر اسفندی

تلفن تماس:

۰۲۱-۳۶۲۵۳۶۹۸

۰۲۱-۳۶۲۵۰۴۶۳