تالاسمی یک بیماری ارثی خونی است که در آن میزان هموگلوبین خون غیر طبیعی است .
هموگلوبین فاکتور اصلی خونسازی است . در بیماری تالاسمی میزان سنتز هموگلوبین تغییر می کند.
علت تالاسمی :
نقص در یک یا چند ژن باعث بیماری تالاسمی می شود .
تشخیص :
با بررسی نتایج آزمایش CBC(شمارش کامل سلولهای خونی )،افراد با میانگین حجم گلبول قرمز (MCV)و
میانگین هموگلوبین قرمز ( MCV)پائین،برای تشخیص اختلالات هموگلوبین باید الکتروفورز انجام شود .
هرچند (CBC)نرمال وجود تالاسمی را رد نمی کند و میتواند موجب تولد فرزندی با هموگلوبین غیر طبیعی گردد.
در آزمایشگاه دکتر قلی زاده –دکتر اسفندی الکترو فورز هموگلوبین خون با دستگاه الکتروفورز کاپیلاری شرکت  فرانسه
(sebia)که روش سریع و دقیق می باشد انجام میشود .
این دستگاه می تواند چندین نوع  هموگلوبین غیر طبیعی و بیماری خونی را تشخیص دهد .
یکی از مهمترین اهداف الکتروفورز خون بررسی نوع ومیزان هموگلوبین در قبل از ازدواج میباشد وهمچنین از روش کاپیلاری الکتروفورز می توان انواع تالاسمی و سایر اختلالات هموگلوبین جهت غربالگری نوزادان استفاده شود .
بنابراین ،اگر در خانواده شخصی دچار تالاسمی ،یا ناقل تالاسمی می باشد ،بهتراست قبل از بچه دار شدن الکتروفورز انجام شود .

نویسنده :خانم فرخی کارشناس آزمایشگاه واپراتوردستگاه sebia