اصطلاح TMN چیست؟

🔆سیستمی برای رده بندی سرطان سینه از ۰ تا ۴

🔬Tumor
تومور؛نشان می دهد که چه مقدار از بافت سینه درگیر سرطان شده است.
🔬Metastasis
متاستاز:نشان می دهد که سرطان به سایر قسمت های بدن گسترش یافته است.
🔬Node
گره های لنفاوی؛نشان می دهد که سرطان تا گره های لنفاوی گسترش یافته است

🌀مرحله ی T

✅T1
حداکثر تومور ۲ سانتی متر میباشد
✅T2
تومور بین ۲ تا ۵ سانتی متر میباشد
✅T3
تومور بزرگتر از ۵ سانتی متر

💉 اما T4
4⃣T4a
تومور به قفسه ی سینه سرایت کرده(اطراف ریه)
4⃣T4b
تومور به پوست رسیده و ناحیه ی مربوطه از سینه ممکن است متورم شود
4⃣T4c
تومور هم به پوست سینه رسیده و هم به قفسه سینه سرایت کرده
4⃣T4d
کارسینومای ملتهب؛ یعنی محل تومور قرمز متورم و دردناک است.


تیم تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی دکتر قلی زاده-دکتر اسفندی

شماره تماس:

۰۲۱-۳۶۲۵۳۶۹۸

۰۲۱-۳۶۲۵۰۴۶۳