هیپرآلدوسترونیسم اولیه
زمانی تصور میشد هیپرآلدوسترونیسم اولیه بیماری نادری است،اما اکنون یکی از شایع ترین علل پرفشاری خون ثانویه در نظر گرفته می شود.هیپرآلدوسترونیسم اولیه عبارت است از تولید بیش از حد آلدوسترون مستقل از سیستم رنین-آنژیوتانسین که به دلیل آدنوم فوق کلیوی،هیپرپلازی یک طرفه یا دوطرفه آدرنال یا کارسینوم آدرنوکورتیکال ایجاد می شود.هیپرآلدوسترونیسم همچنین میتواند ثانویه به ترشح بیش از حد هورمون رشد نیز ایجاد شود مانند وضعیتی که در آکرومگالی ایجاد میشود.کاهش پتاسیم خون به دلیل اتلاف پتاسیم در ادرار،بارزترین ویژگی هیپرآلدوسترونیسم است.البته نیمی از بیماران مبتلا به هیپرآلدوسترونیسم،سطح پتاسیم طبیعی دارند.شیوع هیپرآلدوسترونیسم در بیماران مبتلا به پرفشاری خون ۶٪ است.

هیپرآلدوسترونیسم شایع ترین علت پرفشاری خون مقاوم به دارو است.اگر کاهش پتاسیم خون مشخص شود،قدم بعدی انجام آزمایش پتاسیم ادرار است.اندازه گیری نسبت غلظت آلدسترون پلاسما به فعالیت رنین پلاسما بعد از اشباع پتاسیم،بهترین آزمون مقدماتی برای هیپرآلدوسترونیسم اولیه است.نسبت آلدوسترون به میزان فعالیت رنین پلاسما،حساس ترین آزمون برای شناسایی هیپرآلدوسترونیسم اولیه است،زیرا تقریبا ۲۵٪ از بیماران مبتلا به این بیماری،سطوح آلدوسترون طبیعی دارند.این نسبت باید در صبح و دوساعت بعد از بیدار شدن از خواب و در وضعیت ایستاده اندازه گیری شود؛در صورتی که نتایج آزمون غیر طبیعی باشد،بیمار باید فورا به یک متخصص غدد ارجاع داده شود.این آزمایش بهترین بررسی اولیه برای تعیین این مسئله است که آیا بیمار مبتلا به پرفشاری خون باید برای هیپرآلدوسترونیسم تحت ارزیابی بیشتری قرار گیرد یا خیر.
داروها و موادی که ممکن است بر نسبت آلدسترون به رنین اثر بگذارند باید به مدت چهار هفته قبل از آزمایش قطع شوند.


تیم تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی دکتر قلی زاده-دکتر اسفندی

شماره تماس:

۰۲۱-۳۶۲۵۳۶۹۸

۰۲۱-۳۶۲۵۰۴۶۳