آشالازی یک اختلال حرکتی عضلات جدار مری است که در آن دریچه انتهایی مری در محل اتصال به معده به طور طبیعی در هنگام عبور غذا باز نمی شود.علاوه بر این حرکات انقباضی جدار مری(حرکات دودی) نیز بطور طبیعی انجام نمی شود.
#مکانیسم _بیماری
در آشالازی,سلول های عصبی داخل مری از بین رفته است.دز نتیجه اسفنگتر یا دریچه انتهایی مری در هنگام بلع غذا باز نمی شوند و انقباض های قسمت های میانی و انتهایی مری نیز خاصیت پشت سر هم و پیش برنده غذا را ندارن,بلکه اکثرا به صورت ضعیف,نا هماهنگ و هم زمان است.در حرکات دودی طبیعی لوله گوارش ابتدا عضلات قسمتی از لوله گوارش منقبض می شود.هم زمان با این انقباض عضلات قسمت بعد متسع می شود.در نتیج محتویات موجود در مجرای لوله گوارش(از جمله غذا)از قسمت منقبض به متسع رانده می شود.سپس قسمتی که در مرحله قبل متسع بود منقبض وقسمت بعد از آن متسع می گردد و غذا یا سایر محتویات لوله گوارش باز هم جلوتر می رود.به این حرکات انقباضی منظم,هماهنگ پشت سرهم و پیش برنده لوله گوارش حرکات دودی می گویند.اگر این انقباض ها به صورت هم زمان باشد و حالت پشت سرهم ویکی پس از دیگری نداشته باشد,محتویات لوله گوارش به طرف جلو حرکت نخواهد کرد بلکه در همان جای قبلی خود باقی خواهد ماند.
در آشالازی حرکات دودی مری از بین رفته است و اسفنگتر تحتانی مری نیز در زمان مناسب باز نمی شود.علت این اختلالات از بین رفتن اعصاب جدار مری است.علت تخریب اعصاب جدار مری در بیشتر موارد ناشناخته است.این موارد را آشالازی اولیه یا کلاسیک یا آشالازی با علت ناشناخته گویند.گاهی اوقات علت گرفتاری اعصاب جدار مری بیماری هایی چون سرطان معده با تهاجم به مری,بیماری لنفوم,بیماری شاگاس یا آسیب های منتشر اعصاب تمام لوله گوارش است