یکی از مهمترین مفاهیم در بخش اورژانس است.
از کلمه فرانسوی trier به معنی دسته بندی گرفته شده و روشی کلی برای دسته بندی بیماران بر اساس فوریت نیاز به درمان است.
در بخش اورژانس سه سطح صورت صورت می گیرد:جهت تعیین:
1)اولویت درمان در بدو ورود;کدام بیمار زودتر درمان شود.
2)اولویت درمان سیستم های مختلف بدن;کدام سیستم زودتر رسیدگی شود.
3)تصمیم گیری برای انتقال به اتاق عمل;کدام بیمار زودتر عمل شود.
بطور کلی فوریت ها به 5دسته تقسیم می شوند;بر اساس میزان مداخلات و مراقبت های لازم.
1)رنگ قرمز,فوری یا  urgent:بیمارانی که در صورت عدم درمان سریع,در کمتر از از 5 دقیقه می میرند,مثل:شوک
2)رنگ زرد,اضطراری یا emergent:
در صورت عدم درمان در اختلال 5تا 60 دقیقه می میرند یا دچار مشکلات شدید می شوند.
3)رنگ سبز,تاخیری یا delayed: می توان درمان 4تا6 ساعت به تاخیر افتد و نیاز درمان اورژانسی ندارند.
4)رنگ آبی,منتظر یا waited: بالاترین اولویت برای درمان,اما شانس زنده ماندن آنها کم است,لذا در گروه منتظر ماندن,درمان شوند.
5)رنگ سیاه,متوفیان یا death:هیچگونه پاسخ حیاطی ندارند